Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door Hondenplusagressie. We willen u een goede service verlenen en ervoor zorgen dat u gebruik kunt maken van de trainingen en workshops die het beste bij u passen. Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens nodig. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Hierin zijn we graag transparant en daarom lichten we hieronder toe hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Gegevens en doel van gebruik
Hondenplusagressie verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

 

Dienstverlening en evaluaties
Voor onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens en evaluatiegegevens van de hond.

 

Contact- en inschrijfformulier
Heeft u een vraag of mededeling ingediend via ons contactformulier of wilt u zich inschrijven voor een les, training of workshop? Dan vragen wij om uw gegevens, zoals een naam en e-mailadres zodat wij op uw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren.

 

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers en onderaannemers, behoudens de gevallen genoemd in de wet.

 

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van dienstverlening, toekomstige dienstverlening en het behandelen van geschillen.

 

Uw gegevens bij Hondenplusagressie
We gebruiken uw gegevens alleen voor onze diensten. De aan Hondenplusagressie verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een cursus) worden door Hondenplusagressie opgeslagen. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als we uw expliciete toestemming hebben.

 

Rechten
U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wilt u een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Keuze en controle
U bepaalt of we uw gegevens voor extra diensten van Hondenplusagressie mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen door contact met ons op te nemen.

 

Vragen, verzoeken en klachten
Heeft u een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenplusagressie? Neem dan gerust contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij u daarover informeren. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan altijd open voor suggesties en vragen.

Contactgegevens
Hondenplusagressie
Boylerstraat 10
8387 XN Boschoord
info@hondenplusagressie.nl